SGN Group Oy:n rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

SGN Group Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötie-tojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita ke-räämme rekrytointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshen-kilömme Tuire Rasehorn (tuire.rasehorn@sgn.fi).
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksis-ta hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: SGN Group Oy
Osoite: Juurakkokuja 4
01510 Vantaa
Puhelin: 030 6505 555
Y-tunnus: 0112002-0
SGN Group Oy:n tietosuojavastaava:
Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä työnhakijoidemme ja tytäryhtiöidemme työnhakijoiden (jäljempänä ”Työnha-kija” tai ”Sinä”) henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:
– nimi;
– yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite;
– aiempi työkokemus ja koulutustausta;
– muut meille ilmoittamasi tiedot; ja
– sinusta mahdollisesti tehdyn soveltuvuusarvion sisältämät tiedot.

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja rekrytointiprosessiimme osallistuvilta Työnhakijoilta itseltään sekä soveltu-vuusarvioinnin toteuttavilta palveluntarjoajilta.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme työhakemuksesi käsittelemiseksi ja rekry-tointiprosessin toteuttamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on rekrytointiprosessiemme toteuttaminen ja potentiaalis-ten Työnhakijoiden tietojen tallentaminen myöhempiä rekrytointitarpeita varten. Tämä sisältää muun mu-assa Työnhakijoiden arvioimisen rekrytointitarkoitusta varten, yhteydenpidon Työnhakijoihin ja muut työnhakuprosessiin liittyvät toimet. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia kuin kunkin rekrytointiprosessin läpivienti.
Huomioithan, että työnhakijana olet velvollinen hankkimaan tarvittavat suostumukset mahdollisten suo-sittelijoiden henkilötietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietojasi seuraaville tahoille:
– soveltuvuusarvioita toteuttavat palveluntarjoajamme] (Soveltuvuusarvioinnin toteuttaminen); ja
– työnhaun kohteena oleva tytäryhtiö.
Varmistamme aina, että luovutuksensaajat ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen, eivätkä käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Siirrämme henkilötietojasi Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötieto-jen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:
– Alma Media Oyj.
Emme siirrä tai luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille esimerkiksi suoramarkkinointi- tai muuhun vastaa-vaan rekrytoinnin ulkopuoliseen tarkoitukseen. Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Mikäli olet tytäryhtiömme työnhakija, henkilötietojasi käsittelee yhteisrekisterinpitäjänä myös kyseinen tytäryhtiö. Voit olla kumpaan tahansa rekisterinpitäjään yhteydessä oikeuksiasi ja henkilötietojesi käsit-telyä koskevien yhteydenottojen osalta.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Lähettäessäsi meille avoimen työhakemuksen, säilytämme työhakemuksen ja henkilötietosi rekrytointi-järjestelmässämme kolmen vuoden ajan hakemuksen jättämisestä, jonka jälkeen tuhoamme sen. Jos kohdistat hakemuksesi tiettyyn avoinna olevaan tehtävään, säilytämme hakemuksesi ja henkilötietosi rekrytointijärjestelmässä kolmen (3 kk) ajan, jonka jälkeen tuhoamme ne
Voimme kuitenkin säilyttää sellaisia henkilötietoja kolmen vuoden ajan, jotka ovat tarpeen laissa sääde-tyn oikeusvaateen puolustamiseksi, kuten esimerkiksi rekrytointipäätökseen vaikuttaneet seikat.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; ja
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Huomioithan, että henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen tai henkilötietojen poistaminen voi johtaa sii-hen, että sinua ei ole mahdollista ottaa huomioon rekrytointiprosessissa.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselos-teen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttami-sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallen-nettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätun-nukset ja salasanat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselostees-ta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tuire Rasehornille osoitteeseen tui-re.rasehorn@sgn.fi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallises-ti alla olevaan osoitteeseen:

SGN Group Oy
Tuire Rasehorn
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa