SGN Group Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

SGN Group Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilö-tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuva-taan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yh-teyshenkilömme Helena Peltola (helena.peltola@sgn.fi).
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksis-ta hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: SGN Group Oy
Osoite: Juurakkokuja 4
01510 Vantaa
Puhelin: 030 6505 555
Y-tunnus: 0112002-0
SGN Group Oy:n tietosuojavastaava:
Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme (esim. kilpailuihin osallis-tuneet ja henkilöt, jotka ovat ajoneuvorekisterissä), joihin Yhtiömme kohdistaa markkinointitoimenpiteitä (jäljempänä myös ”Sinä”).

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
– nimi; ja
– yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja seuraavista lähteistä:
– suoraan sinulta;
– verkostojen ja tapahtumien kautta (esim. muilta Yhtiömme asiakkailta);
– yleisesti saatavilla olevista lähteistä; ja
– yhteistyökumppaneiltamme.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme markkinointitoimenpiteiden suorittamiseksi.
Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on tuotteidemme ja palveluidemme myynti ja suoramark-kinointi asiakkaillemme ja potentiaalisille asiakkaillemme. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole muita vaiku-tuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:
– [Crash Manager -järjestelmätoimittaja]
Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia markkinointitoi-menpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötie-toja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötie-tojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin SGN Group huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin suostumuksesi on voimassa.

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimer-kiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointi-viestit).
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsit-tely perustuu antamaasi suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; ja
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselos-teen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttami-sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjes-telmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtä-viensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasa-nat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselostees-ta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Helena Peltolalle osoitteeseen [hele-na.peltola@sgn.fi]. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

SGN Group Oy
Helena Peltola
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa